Mediátor, rozhodce

Mediace (neboli mediační řízení) představuje vyjednávání o smírném řešení sporu za aktivní účasti mediátora (tj. nezávislé osoby, která ujednává smír). Jde o zcela dobrovolný postup stran, který vychází z jejich přání ukončit spor smírným způsobem na základě oboustranně přijatelného konsenzu, tedy bez nutnosti zahájit rozhodčí či dokonce soudní řízení.

Mediátorství je neautoritativní metodou, neboť mediátor nemá pravomoc rozhodovací ani donucovací. Další výhodou je nezávislost a pohled zvenčí, který mediátor do sporu přináší.

Dalším mimosoudním způsobem řešení sporů je rozhodčí řízení (arbitráž), která je náhradou civilního procesu při řešení majetkových sporů. Rozhodčí řízení je neveřejné, což je spolu s jeho rychlostí a často i nižšími náklady ve srovnání s běžným soudním řízením jeho velkou výhodou.

- mediace („být uprostřed, být nezávislí“) je způsob pokojného řešení sporů a konfliktů, jehož cílem je oboustranně výhodná dohoda. Uplatňuje se v právu i mimo něj, zahrnuje nejen právní, ale též psychologická či sociální specifika

- základem mediace je, že mezi znesvářené strany vstoupí třetí (nezávislá a odborně způsobilá) osoba, která je prostředníkem k dosažení smírného, oboustranně přijatelného kompromisu

- mediace je proces, k němuž se aktéři rozhodují dobrovolně, za její průběh je plně zodpovědný mediátor, za obsah procesu a jeho výsledky pak odpovídají sami aktéři. Aspekty mediace jsou tedy dobrovolnost, důvěra, spolupráce, hledání nových kompromisních možností či svoboda rozhodnutí

- cílem mediačního procesu je oboustranně výhodné řešení konfliktů, které odpovídá zájmům a potřebám jednotlivých stran. Toho je možno dosáhnout pochopením a detailní znalostí problematiky mediátorem. Cílem není hledání objektivní pravdy, nýbrž nalezení dohody postavené na vzájemné kooperaci a repsektu

- metoda mediace je multioborovou disciplínou, zahrnující především prvky z oblasti řešení konfliktů a mezilidské komunikace. Základním úkolem mediace je dovést znesvářené strany zpět k jednacímu stolu. Mediátor využívá metod aktivního naslouchání, parafrázování a přeformulování, čímž otevírá nové možnosti řešení

Postupy mediace

     1) Zahájení mediaceseznámení konfliktních stran s mediací a rolí mediátora, uzavření dohody o zprostředkování řešení konfliktu.

     2) Získávání informacíobě strany detailně představí svůj pohled a svoje požadavky s cílem identifikovat problém a shromáždit data k následnému zpracování.

     3) Porozumění postojům a zájmůmanalýza postojů obou stran, z níž vyplynou možnosti řešení problémů.

     4) Hledání řešení – z možností řešení problému proběhne výběr toho nejvhodnějšího podle kritérií, na nichž se obě strany dohodly.

     5) Uzavření dohody písemné stvrzení výsledků mediace v takové formě, aby bylo možno kontrolovat naplňování jednotlivých bodů dohody.

Mediátor je profesionálem vstupujícím mezi strany sporu, který oběma pomáhá porozumět pohledu druhé strany konfliktu, dostat se pod povrch problému, a rozpoznat potřeby a zájmy každé ze stran. Teprve na těchto pevných základech porozumění je možno vybudovat oboustranně výhodnou dohodu.

Mediátor je povinen dodržovat mlčenlivost vůči třetím osobám, týkající se celého průběhu mediace, tedy včetně dokumentů, které byly projednávány, případně podepsány.

Sjednaná dohoda je nejen lidským řešením vzniklé situace, ale též právním dokumentem, a proto musí být v souladu s právním řádem České republiky.

Mezi hlavní výhody plynoucí z mediace ve srovnání se soudním řízením patří:

     1) dobrovolná účast všech stran

     2) ochrana soukromí a nezveřejnění důvěrných informací

     3) od začátku do konce procesu plná kontrola jeho průběhu a výsledku

     4) porozumění a vcítění do pohledu druhé strany

     5) ujasnění požadavků a zájmů svých i druhé strany sporu

     6) snížení napětí a zlepšení vzájemných vztahů, které vytváří prostor pro budoucí spolupráci

     7) vyhnutí se soudnímu sporu a snížení časové i finanční náročnosti

     8) jednaní v neformálním a příjemném prostředí

Z mých několikaletých zkušeností vyplývá, že mediace je výrazně efektivnějším, kreativnějším a levnějším způsobem řešení problémů, než v případě soudních sporů. Mediací lze řešit sousedské spory, konflikty mezi příbuznými či známými, mezi občanem a institucí, mezi vlastníky nemovitostí, mezi vlastníkem a správcem,atp. 

SLIDER - VŽDY JAKO PRVNÍ ČLÁNEK!!!

jan@strof.cz 

X
Jméno
E-mail
Telefon
Dotaz

Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel sedm a jedenáct